دسترسی های پایه

جهت فراهم بودن امکان ثبت نام همکاران اول باید تنظیمات ایم بخش را فعال نمایید. که این بخش شامل دو قسمت می شود.

دسترسی های پایه

1- ماژول ها : شامل دوگزینه “قابلیت ثبت نام همکاران” و “قابلیت ورود همکاران” می شود که می توانید این قابلیت ها را فعال یا غیر فعال نمایید.

ثبت نام همکار

2- آدرس پنل همکار : در این بخش باید یک آدرس (با حروف یا اعداد انگلیسی و متفاوت از آدرس ورود به پنل مدیریت) درج نمایید. این آدرس همان آدرسی خواهد بود که همکاران می توانند از طریق آن نسبت به ثبت نام یا ورود اقدام نمایند.