هرزنامه (spam)

لیست ایمیل های هرزنامه در این صفحه در دسترس می باشند، برای مشاهده هر یک از هرزنامه ها در سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش می‌توانید بر روی آن کلیک نمایید و در پنجره باز شده آن را مشاهده نمایید.

spambox

منوی کشویی : از طریق این منو می توانید برخی عملیات را بر روی یک یا چند ایمیل انتخاب شده اعمال نمایید. ولی قبل از آن باید حداقل یک ایمیل را انتخاب کرده باشید.


spam-combo

  • خوانده شده: وضعیت ایمیل های انتخاب شده را بصورت «خوانده شده» در می آورد.
  • خوانده نشده: وضعیت ایمیل های انتخاب شده را بصورت «خوانده نشده» در می آورد.
  • خارج کردن از هرزنامه: ایمیل های انتخاب شده را از صندوق هرزنامه خارج می کند.
  • حذف: ایمیل های انتخاب شده را حذف می کند.

توجه: در صورت فرستادن یک ایمیل به صندوق هرزنامه، آدرس آن ایمیل به لیست صادر کنندگان هرزنامه اضافه می شود و از آن به بعد کلیه ایمیل های دریافتی از آن آدرس به طور اتومات به صندوق هرزنامه منتقل می شود.

توجه: در صورت خارج کردن یک ایمیل از صندوق هرزنامه، آدرس آن ایمیل از لیست صادر کنندگان هرزنامه پاک می شود.