پست الکترونیکی – ایمیل

مدیریت پست الکترونیک –  ایمیل

مدیریت پست الکترونیک در سایت ساز پوپش

بخش شماره 1 :

منوی دسترسی به بخشهای مختلف مدیریت پست الکترونیک

بخش شماره 2  شامل موارد زیر :

شامل لیست صندوق دریافتی (Inbox)