پیغام های خطا

در این بخش از سایت ساز و فروشگاه ساز پوپش ارسال پیغام هایی که در صورت بروز هر گونه خطا برای مسابقه ها و نظرسنجی ها دریافت شده باشد را مشخص می کنید.

sms-earn-message-poopesh

نکته : به خاطر داشته باشید این پیام ها به غیر از پیام خودکار فقط در صورت فعال کردن پیغامهای خطا در بخش مسابقه یا نطرسنجی  امکان ارسال خواهند داشت.

نظر سنجی بسته شده : در این قسمت متنی را که در صورت پایان زمان شرکت در نظرسنجی برای شرکت کننده ارسال می شود وارد کنید.

مسابقه  بسته شده : در این قسمت متنی را که در صورت پایان زمان شرکت در مسابقه برای شرکت کننده ارسال می شود وارد کنید.

جواب اشتباه : در این قسمت متنی را که در صورت وجود اشتباه در پاسخ دریافت شده برای نظرسنجی یا مسابقه به مخاطب ارسال می شود وارد کنید .

کد اشتباه : هر مسابقه و یا نظرسنجی یک کد اختصاصی دارند در این قسمت متنی را که در صورت ارسال کد اشتباه از طرف شرکت کننده در مسابقه و یا نظرسنجی برای آنها ارسال می شود وارد کنید .

پیغام خودکار : در این بخش اگر هر پیغامی از طرف کاربر ارسال شود و جزء نظرسنجی و مسابقه نباشد متن نوشته در این قسمت برای کاربر ارسال می شود . برای فعال سازی حتما تیک کنار این بخش را بزیند و در انتها دکمه ذخیره را بفشارید .

نکته : در صورتی که تمایل به ارسال هیچ کدامیک از این پیغامها ندارید ، می توانید آنها را خالی رها کنید.