گزارش کالا

007

در این صفحه لیستی از تمامی کالاها به همراه اطلاعات کلی مانند نام کالا ، قیمت اصلی ، تخفیفات فعال ، وضعیت نمایش ، میزان موجودی ، نوع ، تعداد بازدید ، تعداد سفارش ، تعداد فروش و مبلغ فروش کالا را مشاهده کنید .

فیلتر : شما می توانید میزان بازدید ، سفارش ، فروش و مبلغ فروش یک لیست کالاها را در یک بازه زمانی مشخص فیلتر کنید .